4.1 Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát, valamint külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az Újdelhi Nagykövetségen külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése csak a kérelmet előterjesztő személyes megjelenléte mellett lehetséges.

Időpont egyeztetés a consulate.del@mfa.gov.hu email címen keresztül lehetséges.

 

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1.  Házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlap

  • A kérelem benyújtásának időpontjában előre kitöltve kell benyújtani, de a kérelmet aláírni, csak a kérelem beadásakor a konzul előtt lehet.
  • A házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlap innen tölthető le:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok

  • A kérelem nyomtatványon a házastársaknak nyilatkozni kell a házassági névviselésről, illetve a születendő gyermekek születési családi nevéről is.

2. Csatolandó mellékletek:

  • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata;

(érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);

  • a felek érvényes személyazonosító igazolványának vagy érvényes útlevelének másolata;
  • magyar állampolgár fél születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat
  • három hónapnál nem régebbi családi állapot igazolás külföldi állampolgár részéről

Igazolni szükséges a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti családi állapotot. (jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező)

Általános eljárási szabályok:

Amennyiben a külföldi okirat(ok) nem angol nyelven került(ek) kiállításra, akkor hitelesített fordítást is csatolni szükséges minden dokumentumhoz, amit az OFFI-nál lehet megigényelni: https://www.offi.hu/

A külföldi okiratokat / anyakönyvi kivonatokat hiteles magyar nyelvű fordítással és megfelelő hitelesítéssel (India esetében Apostille-záradékkal / Banglades, Nepál, Maldív-szigetek, Sri Lanka esetében diplomáciai felülhitelesítéssel) ellátva kell benyújtani.

Külföldön kötött házasságáról kiállított házassági anyakönyvi kivonatot csak azt követően tudjuk ellátni magyarországi felhasználásra diplomáciai felülhitelesítéssel, ha azt a házasságkötés helye szerinti, a házassági anyakönyvi kivonatot kiállító ország az iratot előzőleg diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének.

A házassági névre kiállítandó új útlevelet csak a házasságkötés hazai anyakönyvezési eljárásának befejezése után lehet kiállítani.

A házasság hazai anyakönyvezési- és nyilvántartásba vételi eljárása díjmentes.